Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών με επιδότηση έως και 75%

Εξοικονομώ Αυτονομώ

 
Το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 ξεκινάει 13/12/2021 και σύμφωνα με τον τελικό οδηγό για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021, τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι:

 

Διαδραστικός Οδηγός Εξοικονομώ Αυτονομώ 2021

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών με επιδότηση έως και 75%

 

Το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 ξεκινάει 13/12/2021 και σύμφωνα με τον τελικό οδηγό για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021, τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι:

Το πρόγραμμα προσφέρει:

Επιδότηση 40% – 75%, ανάλογα με το εισόδημα και τη χρήση που γίνεται

Η επιδότηση καθορίζεται από το χαμηλότερο ποσό από τα επόμενα τρία:

28.000 €

200 € / τμ

1 € / kWh / τμ ετήσιας εξοικονόμησης

 Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Σύστημα θέρμανσης (λέβητα Φυσικού Αερίου, Αντλία Θερμότητας κλπ)

Σύστημα ψύξης (κλιματιστικά)

Σύστημα ζεστού νερού (ηλιακός, αντλία θερμότητας κλπ)

Τα σημαντικότερα δικαιολογητικά είναι:

Οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. τακτοποίηση)

Λογαριασμός ρεύματος

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

Ταυτότητα

Φορολογικές δηλώσεις (Ε1 – Ε2 – Ε9 – Εκκαθαριστικό)

 

 

Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:

 

Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει της εξίσωσης ΣB = ai x ΒΑi, όπου: ΣB: Συνολική Βαθμολογία του προτεινόμενου πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων, ai: Συντελεστής Συμμετοχής του i Κριτηρίου στη Συνολική Βαθμολογία και BΑi: Τιμή (Βαθμολογία) του i Κριτηρίου.

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.

Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τακτοποίησης θα πρέπει το ακίνητο να έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή του σε αντίστοιχο νόμο πριν την αίτηση, εκτός και πρόκειται για αποκλίσεις έως 7 τμ οι οποίες μπορούν να τακτοποιηθούν μετά την αίτηση.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται ή ενοικιάζεται ή είναι δωρεάν παραχωρημένη.

Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και μετά τις παρεμβάσεις ανεβαίνει τουλάχιστον 3 κατηγορίες.

Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας

Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο)

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία

Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο

Γ. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση.

Η επιδότηση φτάνει μέχρι το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το εισόδημα (“Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς” από το Εκκαθαριστικό):

 

Η επιδότηση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και αυτός εξοφλεί τα τεχνικά συνεργεία. Για την ακρίβεια, μετά την απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη (ακατάσχετος και δεσμευμένος να πραγματοποιεί κινήσεις μόνο προς τους προμηθευτές) το 50% της επιδότησης, ο οποίος μαζί με τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να το καταβάλλει στα συνεργεία. Στο τέλος του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% της επιδότησης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ώστε να εξοφληθούν τα συνεργεία.

Επιπλέον επιδότηση προσφέρεται με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα, για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία θα υπάρχει δημόσια εγγυοδοσία για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών αυτών.

Αν πρόκειται για πολυκατοικία και ενταχθεί ολόκληρη, τότε η επιδότηση κάθε διαμερίσματος αυξάνεται κατά 10%. 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει έως 28.000 € ανά ακίνητο, εφόσον δεν ξεπερνάει:

Τα 200 € / τμ (σύμφωνα με το Ε9)

Τα 1 € / τμ / kWh ετήσιας εξοικονομούμενης ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται κατά 100% από το Πρόγραμμα τα παρακάτω:

ΠΕΑ Α’ (κόστος: 2.5 € / τμ + 75 €)

ΠΕΑ Β’(κόστος: 2.5 € / τμ + 75 €)

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (κόστος: 3 € / τμ + 150 €)

Σύμβουλος έργου

Άδεια / Μελέτη

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις υπηρεσίες μηχανικού και συμβούλου είναι 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τις αμοιβές των Α & Β ΠΕΑ καθώς και για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα τις καταβάλει ο ιδιοκτήτης και του επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του έργου. Τις αμοιβές συμβούλου και μελετών τις καταβάλει το πρόγραμμα απευθείας στους μηχανικούς – συμβούλους.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Μέσα στο διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής; θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 25% της αξίας του έργου.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

 

Σχέδιο - Οδηγού - προγράμματος - 2021 - Download
Παρουσίαση Νεου Εξοικονομώ Αυτονομώ 2021 - Download

 

λεβητας πετρελαιου συμπυκνωσης,μελέτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, συντηρηση καυστηρων, μελέτη θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ, θέρμανση, εγκατάσταση φυσικού αερίου, συντήρηση καυστήρα>